Ansökan/Anmälan om avbrott i sophämtningen från fastigheten

 

För avbrott i tömningen av sopkärl som varar över 6 månader ska undantag ansökas hos avfallsnämnden. Då ett visstidsavbrott pågår från en till sex månader (1-6 mån.) överenskoms saken med avfallstransportföretaget och meddelas avfallshanteringsmyndigheten. Ett avbrott förutsätter att fastigheten står oanvänd. Sopkärlet ska tömmas direkt före avbrottet i avfallstransporten.

Anmälan om avbrott i sophämtningen från fastigheten pga fastigheten står tom

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten