Vasaregionens avfallsnämnd

Avfallshanteringsföreskrifter

 

VASAREGIONENS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2017

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 kapitlet Tillämpningsområde och allmänna skyldigheter

2 kapitlet Anslutande till kommunens avfallshanteringssystem

3 kapitlet Insamling av avfall vid fastigheter

4 kapitlet Egen behandling och återvinning av avfall

5 kapitlet Sopkärl

6 kapitlet Avfallsinsamlingsplatser

7 kapitlet Avfallstransport

8 kapitlet Slam från boende och annat slam som hör till den kommunala hanteringen
av kommunalt avfall

9 kapitlet Förhindrande av nedskräpning

10 kapitlet Farligt avfall och specialavfall

11 kapitlet Övriga föreskrifter

 

1 kapitlet Tillämpningsområde och allmänna skyldigheter

 

1 § Tillämpningsområde

 

 

De nedan utfärdade föreskrifterna är bindande avfallshanteringsföreskrifter som kompletterar avfallslagstiftningen.

Dessa avfallshanteringsföreskrifter gäller inom Vasaregionens avfallsnämnds område.

Utöver det som stadgats eller bestämts i avfallslagen (646/2011) om ordnande av avfallshantering, förebyggande av nedskräpning, förebyggande av skada som avfall förorsakar hälsan och miljön samt tillsynen över avfallshanteringen iakttas dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Dessa avfallshanteringsföreskrifter tillämpas på avfall som hör till kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen.

Därtill tillämpas dessa avfallshanteringsföreskrifter på uppsamling och transport till behandling av avfall som omfattas av producentansvaret och uppkommer vid fastigheter som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall.

Följande paragrafer och moment i dessa avfallshanteringsföreskrifter gäller avfall som uppkommer vid näringsverksamhet och inte hör till kommunens skyldighet att ordna avfallshantering:

5 § (Avfallshantering för näringsverksamhet utgående från kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen i andra hand)

19 § (Kompostering) moment 1, 3, 4, 5 och 7

20 § (Förbränning av avfall)

21 § (Nedgrävning av avfall)

23 § (Sopkärlstyper) moment 1-4 och 6

25 § (Fyllning av sopkärl) moment 1, 2, 5 och 7

27 § (Underhåll och rengöring)

28 § (Föreskrifter om placeringen av sopkärl)

31 § (Regionala avfallsinsamlingsplatser)

32 § (Lastning)

33 § (Transport)

37 § (Tömningsintervall och transport av slam till behandling)

39 § (Avfallshantering vid offentlig tillställning)

40 § (Förhindrande av nedskräpning på allmänna områden)

41 § (Hantering av farligt avfall) moment 1, 2, 5 och 7

42 § (Insamling av farligt avfall vid fastighet)

43 § (Specialavfall)

44 § (Farligt avfall och specialavfall inom hälso- och sjukvården)

45 § (Informationsskyldighet)

46 § (Avvikelse situationer)

47 § (Övervakning av avfallshanteringsföreskrifterna)

48 § (Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna)

49 § (Ikraftträdande)

Vid behandlingen av avfall från näringsverksamhet tillämpas inte § 19-21 i dessa avfallshanteringsföreskrifter till den del som bestämmelser har utfärdats om avfallshanteringen i miljötillståndet.

Dessa föreskrifter tillämpas inte på ordnande av avfallshantering för avfall som kan förorsaka smittorisk, biologiskt avfall samt avfall som kan skära eller sticka och som uppstår vid sjukhus, hälsocentraler, laboratorier, övriga undersöknings- och vårdanstalter samt veterinärkliniker och inte heller på animaliskt avfall, till den del som det finns särskilda bestämmelser för detta.

 

2 § Definitioner

 

I dessa avfallshanteringsföreskrifter avses med avfallshanteringsmyndighet Vasaregionens avfallsnämnd och med kommunal avfallsanläggning Ab Stormossen Oy.

I dessa avfallshanteringsföreskrifter avses med:

Regional insamlingsplats av den kommunala avfallsanläggningen anordnad avfallsinsamlingsplats dit fastigheter som inte omfattas av fastighetsvis avfallstransport för åtminstone sitt brännbara avfall. På de regionala insamlingsplatserna kan också andra avfallsslag insamlas.

Avfall från boende allt avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende oberoende av dess typ, beskaffenhet och mängd.

Bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, cateringservice och detaljhandeln, motsvarande avfall från livsmedelsproduktion samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall.

Ekopunkt av den kommunala avfallsanläggningen eller producentsammanslutningar anordnad insamlingsplats, där returglas, - metall, -papper och batterier samlas in. På vissa ekopunkter finns därtill kartonginsamling, plastinsamling och/eller textilinsamling.

Energiavfall inom näringsverksamhet separat insamlade, för återvinning olämpliga papper, papp, kartonger och plaster.

Återvinningsstation en av den kommunala avfallsanläggningen upprätthållen övervakad plats dit i huvudsak återvinnbart avfall samt farligt avfall förs och där det inte förekommer behandlingsverksamhet.

Specialavfall avfall som inte klassificeras som farligt avfall, men som på grund av sin skadlighet, beskaffenhet eller mängd förutsätter specialbehandling eller speciella åtgärder under insamlingen eller transporten. Specialavfall är till exempel skärande, stickande, luktande samt dammande avfall och asbest.

Återvinnbart avfall avfall som insamlas separat för materialåtervinning eller annan återvinning av avfall.

Avfallscentral mottagningsplats för avfall, där det finns många funktioner och avfallshantering inklusive materialåtervinning eller återvinning av avfall.

Insamlingsplats mottagningsplats som anlagts för uppsamling av ett eller flera avfallsslag, där det finns ett eller flera sopkärl för kortvarig lagring och transport av respektive avfallsslag.

Fastighetsvis avfallstransport avfallstransport som ordnas av kommunen eller fastighetsinnehavaren, där avfallsslagen hämtas från ett insamlingsställe vid fastigheten eller två eller flera fastigheters gemensamma insamlingsställe.

Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar fastighetsvis avfallstransport, där fastighetsinnehavaren svarar för anskaffandet av avfallstransport genom att avtala om ärendet med ett privat avfallstransportföretag i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Transportsystemsbeslut beslut som fattas av avfallshanteringsmyndighet om att vissa avfallsslag och områden hör till den avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. På avfallshanteringsföreskrifternas tillämpningsområde gäller tillsvidare avfallstransport ordnd av fastighetsinnehavaren. Vasaregionens avfallsnämnd fattar beslut om transportsystemet som avses i 149 § 4 momentet i avfallslagen senare.

Avfallstransport ordnad av kommunen fastighetsvis avfallstransport, där kommunen svarar för konkurrensutsättningen av avfallstransporten samt beställningen för att hämta avfallet från fastigheterna i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Avfall som hör till kommunens skyldighet att ordna avfallshantering avfall från boende, inklusive slam från boende, kommunalt avfall från social- och hälsovårdsservice, utbildningsverksamhet, offentligrättsliga samfunds och föreningars förvaltnings- och serviceverksamhet samt det kommunala avfall från affärslokaler, vilket insamlas tillsammans med avfall från boende.

Avfall som hör till kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand avfall från näringsverksamhet, vars innehavare har bett om anslutande till kommunens avfallshanteringssystem i brist på annat serviceutbud och det inte annars är möjligt att tillbörligt ordna avfallshantering för skydd av hälsa och miljö. Det avfall som är föremål för begäran ska kunna behandlas i det kommunala avfallshanteringssystemet.

Avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall avfall som med stöd av avfallslagen hör till kommunens skyldighet att ordna avfallshantering eller som behandlas i kommunens avfallshanteringssystem utgående från kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand.

Fastigheter som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall fastigheter, där det uppkommer avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall.

Kommunens avfallshanteringssystem avfallshanteringshelhet ordnad av kommunen, genom vilken kommunen sköter det avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall. Kommunens avfallshanteringssystem består av insamlings- och mottagningsställen, fastighetsvis avfallstransport samt avfallshantering.

Brännbart avfall icke-återvinningsbart kommunalt avfall som går att bränna i en avfallsförbränningsanläggning, där det utnyttjas som energi. Från det brännbara avfallet har sorterats separat farligt avfall, el- och elektronikskrot, specialavfall, avfall som kan materialåtervinnas (returpapper, papp, insamlingskartong, metall, glas) samt avstjälpningsplatsavfall och skrymmande avfall. Om bioavfall inte insamlas separat eller komposteras vid fastigheten i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter, hör bioavfallet till brännbart avfall.

Trädgårdsavfall förmultnande avfall i små fraktioner från gårds- och trädgårdsskötsel såsom gräs, löv, ris och grenar.

Slam från slamavskiljare- och samlingsbrunnsslam slam från boende såsom slam från slamavskiljare, små reningsverk e.d. avloppsvattensystem samt slam från slutna tankar.

Avfall som omfattas av producentansvaret avfall för vars avfallshantering och de därav uppkommande kostnaderna enligt 6 kapitlet i avfallslagen svarar den producent som släppt ut den kasserade produkten på marknaden eller ett producentsamfund som verkar för dess räkning. Avfall som omfattas av producentansvar är motordrivna fordons däck, skrotbilar, el- och elektronikskrot, batterier och ackumulatorer, returpapper samt förpackningar.

Farligt avfall är avfall med egenskaper som föranleder brand- eller explosionsrisk, smittorisk, annan fara för hälsan, fara för miljön eller annat motsvarande (riskegenskap).

Fritidsbostad är en bostad där man vistas endast delar av året var det finns kok- och övernattningsmöjligheter. Ifall man året runt bor och är skriven på en fastighet som enligt kommunens register är en fritidsbostad, anses bostaden vara en bostad för permanent boende.

Kommunalt avfall är avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, och annat till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service och näringsverksamhet.

3 § Avfallshanteringens syfte

 

Syftet med avfallshanteringen är att skydda hälsan och miljön. Avfallshanteringen ska alltid vara ändamålsenlig och avfallet ska transporteras samt behandlas kontrollerat.

Alla aktörer och avfallsproducenter ska i alla sina åtgärder sträva efter att i första hand minska avfallets mängd och skadlighet. I andra hand ska avfallet förberedas för återanvändning eller också ska materialet återvinnas. Då återvinning inte är möjligt, ska man sträva efter att utnyttja avfallet till exempel som energi. Det sista alternativet är bortskaffande av avfall, dvs. i praktiken deponering på en avstjälpningsplats. Den här prioritetsordningen iakttas så att det bästa slutresultatet med tanke på helheten nås.

 

2 kapitlet Anslutande till kommunens avfallshanteringssystem.

 

4 § Skyldighet att ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem

 

Fastigheter och andra avfallsproducenter är enligt avfallslagen skyldiga att ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem, gällande det kommunala avfall som hör till kommunens skyldighet att ordna, och att iaktta dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Anslutandet till kommunens avfallshanteringssystem sker genom anslutning till den fastighetsvisa avfallstransporten. Inom den fastighetsvisa avfallstransporten transporteras avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall från fastighetens insamlingsplats till de mottagningsställen enligt § 11 som den kommunala avfallsanläggningen anvisat. Avfallsinne-havaren ska överlåta avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall till den insamlingsplats som ordnats för fastighetsvis avfallstransport. Avfall som omfattas av producentansvar förs till de mottagningsplatser som producenten ordnat.

 

5 § Avfallshantering för näringsverksamhet utgående från kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen i andra hand

 

 

En fastighet eller annan avfallsproducent kan begära att få ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem utgående från kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand. Vad gäller avfall som hör till kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen i andra hand ingår den kommunala avfallsanläggningen vid behov med fastigheten eller annan avfallsproducent ett i avfallslagen förutsatt tidsbestämt avtal om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem samt om vilka tjänster ifrågavarande avtal gäller.

 

6 § Anslutning till fastighetsvis avfallstransport

 

 

På tillämpningsområdet för dessa avfallshanteringsföreskrifter svarar fastighetsinnehavaren för ordnandet av fastighetsvis avfallstransport. Avfallsnämnden kan besluta om övergång till av kommunen anordnad avfallstransport antingen på hela avfallsnämndens verksamhetsområde eller på de områden som den bestämmer.

Anslutning till den av fastighetsinnehavaren ordnade avfallstransporten sker genom att kontakt tas med en avfallstransportör som godkänts i avfallshanteringsregistret och ett avtal ingås om hämtande och transport av avfall från fastigheten i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter. Fastighetsinnehavaren har ansvaret för att säkerställa att det företag som erbjuder transportservice hör till avfallshanteringsregistret. Fastighetsinnehavaren har rätt att av avfallstransportören få till påseende ett utdrag ur avfallshanteringsregistret, vilket visar att transportören har godkänts i registret.

När det gäller fritidsfastigheter ska avfallsinnehavaren ansluta sig till den fastighetsvisa avfallstransporten enligt följande alternativ:

1) egna kärl för brännbart avfall vid fritidsfastigheten,

2) gemensamma kärl för bioavfall och brännbart avfall tillsammans med en granne enligt 8 §. I dessa fall görs en anmälan till kommunen om var stugorna ligger och att de använder gemensamma sopkärl,

3) bolagskärl för bioavfall och brännbart avfall (t.ex. för sommarstugeföreningar, nyckelkärl, småbåtshamnar eller väglag). Ansvarspersonen meddelar kommunens avfallshanteringsmyndighet vem som har rätt att använda sopkärlen,

4) annan mottagningsplats för brännbart avfall, för vilket behandlingsavgiften har betalats. Bioavfallet kan komposteras på fastigheten eller läggas i kärlet för brännbart avfall

5) bioavfallet och det brännbara avfallet kan även föras till den stadigvarande bostaden.

 

Återvinningsbart och farligt avfall som uppkommer vid fritidsfastigheten lämnas till de mottagningsställen som tillhandahålls av den kommunala avfallsanläggningen eller producentorganisationerna, vilkas placering och öppettider kan kontrolleras hos den kommunala avfallsanläggningen.

 

7 § Fastighetsspecifikt sopkärl

 

 

Efter att ha avtalat om anslutning till fastighetsvis avfalltransport, ordnar fastighetsinnehavaren på fastigheten en insamlingsplats för avfallet samt anskaffar behövliga sopkärl.

Fastighetsinnehavaren ska föra det avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall till den insamlingsplats som anvisats för fastighetsvis avfallstransport.

 

8 § Anläggandet av ett gemensamt sopkärl

 

 

Närliggande fastigheter kan komma överens om användning av ett gemensamt sopkärl. Ett gemensamt kärl kan användas både för insamling av brännbart avfall och olika avfallsslag.

Det gemensamma kärlet för brännbart avfall ska till volymen vara minst 600 liter, om det används av över 5 fastigheter. Användning av gemensamma kärl för andra än närliggande fastigheter förutsätter ett beslut av avfallshanteringsmyndigheten om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna.

Om användning av ett gemensamt sopkärl ska meddelas på förhand skriftligen till avfallshanteringsmyndigheten och transportföretaget. I meddelandet ska ingå kontaktuppgifterna för kontaktpersonen som ansvarar för användningen och underhållet, det gemensamma kärlets placering och storlek samt uppgifter om de fastigheter som använder kärlet. Ansvarspersonen ska meddela ändringar som sker i användningen av det gemensamma kärlet.

Ifall den gemensamma insamlingsplatsen är belägen/önskas placeras på någon annans tomt bör ett skriftligt tillstånd av markägaren bifogas till ansökan. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan ingripa i användningen av ett gemensamt kärl, om användningen orsakar skada för hälsan, miljön eller nedskräpning.

 

9 § Sopsugsystem och andra motsvarande system kvartersvis

 

 

På områden där sopsugsystem eller kvartersvist djupinsamlingssystem eller annat motsvarande system för avfall används, ansluter sig fastigheterna till det kommunala avfallshanteringssystemet och fastighetsvis avfallstransport genom att ansluta sig som användare av sopsugsystemet eller det fastighetsvisa djupinsamlingssystemet eller annat motsvarande system.

Som sopkärl för fastigheter som anslutit sig till sopsugsystemet eller ett kvartersvist djupinsamlingssystem, fungerar sopsugsystemets inmatningsplats eller det gemensamma djupinsamlingskärlet samt det kvartersvisa insamlingsrummet, där det finns sopkärl för sådant avfall som inte lämpar sig för sopsugsystemet, vilket dock kan transporteras inom den sedvanliga fastighetsvisa avfallstransporten.

 

10 § Transport av avfall som inte lämpar sig för fastighetsvis avfallstransport

 

 

Avfall från fastighet som inte på grund av sin skrymmande storlek, exceptionella beskaffenhet eller mängd lämpar sig för att transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten eller lämpar sig för insamling vid ekopunkter eller återvinningsstationer ska föras till en mottagningsplats som anvisats av den kommunala avfallsanläggningen, eller till mottagningsplats som producentsammanslutningarna ordnat för mottagning av förpackningsavfall. Avfallsinnehavaren svarar för transporten av sådant avfall själv eller genom att beställa speciell avhämtningsservice som erbjuds av avfallstransportföretag eller avfallsanläggningen.

Avfallstransportören kan vägra att tömma ett sådant sopkärl, i vilket har placerats avfall som är olämpligt för den fastighetsvisa avfallstransporten och avviker från de här avfallshanteringsföreskrifterna. Då ska fastighetsinnehavaren sköta om tömningen av sopkärlet, beställningen av avfallstransporten och transporten av avfallet till den plats som den kommunala avfallsanläggningen anvisar.

 

11 § Regional insamlingsplats för brännbart avfall

 

 

Den kommunala avfallsanläggningen upprätthåller låsförsedda sopkärl för fritidsboende i regel i anslutning till återvinningsstationerna under tiden 1.5 – 30.9. Närmare uppgifter om placeringen och användningen av de låsförsedda sopkärlen erhålls på den kommunala avfallsanläggningens webbsidor eller genom att kontakt tas med avfallsanläggningens kundservice. För servicen uppbärs en separat avgift enligt avfallstaxan.

Tillfällig småskalig lagring av avfall vid fastigheter utanför den fastighetsvisa avfallstransporten får inte föranleda hygieniska olägenheter eller luktolägenheter och inte heller annan skada för hälsan eller miljön.

12 § Mottagnings- och behandlingsplatser för avfall

 

 

Avfallshanteringsmyndigheten bestämmer att det avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall ska föras till de ställen som den kommunala avfallsanläggningen anvisar.

Mottagningsplatser för avfall som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall, som inte transporteras inom fastighetsvis avfallstransport, är de mottagningsplatser som den kommunala avfallsanläggningen ordnar, såsom avfallscentral, återvinningsstationer, ekopunkter och kampanjinsamlingar. Avfall som omfattas av producentansvar förs till de mottagningsplatser som producenterna har ordnat.

Den kommunala avfallsanläggningen ska upprätthålla en tidsenlig lista över mottagningsplatserna på hemsidan. En lista över de mottagningsplatser som den kommunala avfallsanläggningen har anvisat finns på adressen: www.stormossen.fi.

Förande av avfall till allmänna mottagnings- och behandlingsplatser är tillåtet enligt anvisningar från den som upprätthåller platsen och under meddelad öppettid. Avfall av olika beskaffenhet ska placeras på de ställen som anvisats för dem.

Till mottagnings- och behandlingsplatsen får föras endast sådant avfall som är enligt mottagning- eller behandlingsplatsens mottagningsvillkor eller för vilket ett eget sopkärl har reserverats på mottagningsplatsen. Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan vägra att ta emot avfall som inte är lämpligt för platsen.

 

3 kapitlet Insamling av avfall vid fastigheter

 

13 § Avfallsslag som sorteras separat

 

 

Från det kommunala avfallet från fastigheter som hör till den kommunala avfallshanteringen, ska återvinnbart avfall sorteras separat. Avfallsinnehavaren sköter sorteringen av avfallet och transporten till insamling.

Återvinnbart avfall förs till den ekopunkt eller återvinningsstation som den kommunala avfallsanläggningen anvisat. Återvinnbart avfall som omfattas av producentansvar förs till en plats som producenterna har ordnat. Förpackningsavfall förs till den insamlingsplats som producenterna ordnat eller till en av den kommunala avfallsanläggningen ordnad insamlingsplats som kompletterar producenternas insamling.

Återvinnbart avfall insamlas i ett fastighetsvist sopkärl som avsetts för avfallsslaget, om fastigheten vad gäller ifrågavarande avfallsslag hör till den fastighetsvisa avfallstransporten. Fastigheterna ska skaffa sopkärl för det återvinnbara avfall som insamlats separat i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Återvinnbart avfall som insamlats separat vid fastigheten får inte utöver den kommunala avfallsanläggningens eller producentens insamling överlåtas till andra aktörer eller till något annat ställe och andra aktörer får inte heller ta emot avfallet av en fastighet som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall.

Avfallstransporten av förpackningsavfall som insamlats separat vid fastigheten ska skötas i enlighet med § 16 och 17 i avfallshanteringsföreskrifterna.

Som ett undantag från det föregående kan fastighetsinnehavaren, om det separatinsamlade förpackningsavfallet inte transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten, själv frivilligt beställa avfallstransport för det och överlåta avfallet till avfallstransportföretaget för transport till den mottagningsplats som producenten ordnat.

 

14 § Brännbart avfall

 

Annat avfall än det som separatinsamlats och sorterats för materialåtervinning från fastighet som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall ska sättas i fastighetens sopkärl för brännbart avfall. I sopkärlet avsett för brännbart avfall får dock inte sättas avfall som inte hör dit, såsom farligt avfall eller annat avfall som är olämpligt för återvinning som energi, såsom metall.

Alla fastigheter som hör till fastighetsvis avfallstransport ska ha ett sopkärl avsett för brännbart avfall i sitt bruk. Små mängder obrännbart avfall såsom glödlampor, skärvor av porslinskärl och små PVC-föremål, kan sättas i sopkärlet för brännbart avfall. Större avfall eller avfallspartier som är av obrännbart material, såsom stora mängder PVC-plast, ska föras till den plats som den kommunala avfallsanläggningen anvisat.

 

15 § Sortering och insamling av energiavfall separat

 

Energiavfall kan insamlas för parallellförbränning. Regelbunden sortering av energiavfall förutsätter ett avtal med kommunen. Separat insamling av energiavfall som uppkommer vid bostadsfastighet som kommunalt avfall är förbjuden.

 

16 § Sorterings- och separatinsamlingsskyldigheter gällande avfall från boende

 

Avfall som uppkommer från boende i tätbebyggelse ska sorteras och insamlas separat i fastighetsvisa sopkärl enligt följande:

                                                                                               Avfallsslag som ska sorteras och separat insamlas

Antal lägenheter

på fastigheten                      Bioavfall      Brännbart avfall     Metall     Glas     Batterier       Papper

            1-4                                                                               x

      5 eller flera                                x                                x                            x               x                  x                 x

 

 

På bostadsfastigheter med minst 5 lägenheter insamlas bioavfall separat för biogasproduktion. Fastigheter som har 1–4 lägenheter kan ansluta sig till ett system där man använder ett gemensamt avfallskärl eller ett eget bioavfallskärl.

Skyldigheten att insamla bioavfall separat gäller inte fastigheter, där det avfall som uppkommer komposteras vid ifrågavarande fastighet.

 

17 § Skyldigheter till sortering och separatinsamling av återvinnbart avfall från andra fastigheter inom den kommunala hanteringen av kommunalt avfall

 

 

Följande avfallsinnehavare ska sortera avfallet separat från det övriga avfallet och föra det till återvinning, om det finns ett fungerande uppsamlingssystem:

- fastigheter för privata social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster,

- statens, kommuners, församlingars och andra offentligrättsliga sammanslutningars fastigheter inom social- och hälsovårdsväsendet eller utbildningsverksamhet,

- fastigheter för offentligrättsliga föreningars förvaltnings- och serviceverksamhet samt,

- affärslokaler som samlar sitt avfall i samma kärl som antingen en bostadsfastighet eller ovan nämnda verksamheter.

 

Avfallet ska placeras i skilt för ändamålet reserverade insamlingskärl vid respektive fastighet. Fastighetsinnehavaren ska se till att följande avfallskärl finns vid fastigheten:

1) bioavfall, om den mängd som uppkommer vid fastigheten är minst 20 kg på två veckor

2) brännbart avfall,

3) glas, om den mängd som uppkommer vid fastigheten är minst 5 kg på två veckor

4) metall, om den mängd som uppkommer vid fastigheten är minst 5 kg på två veckor,

5) batterier,

6) returpapper,

7) returpapp, om den mängd som uppkommer vid fastigheten är minst 20 kg på två veckor

 

18 § Övrigt avfall som insamlas separat

 

 

Avfall som grundar sig på producentansvar (såsom batterier och ackumulatorer samt el- och elektronikskrot) ska insamlas separat och föras till den mottagningsplats som producenten har anordnat. Pantförsedda dryckesförpackningar ska föras till de returställen som har ordnats för dessa.

Farligt avfall och specialavfall ska insamlas separat och föras för behandling i enlighet med de bestämmelser som utfärdats separat i kapitel 10 i dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Lysrör och energi sparlampor skall insamlas och föras till en mottagningsplats som tar emot dessa.

Ris och grenar samt obehandlat träavfall, som inte behandlas på egen hand vid fastigheten i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter, ska föras till en av kommunen anvisad mottagningsplats.

Byggnads- och rivningsavfall som uppkommer vid verksamhet, inklusive boende, som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall sorteras enligt avfallsförordningen.

Om fastighetsägaren själv sköter om avfallshanteringen för byggnads- och rivningsavfall, behandlas det avfall som uppkommer inom det kommunala avfallsbehandlingssystemet och det sorterade byggnads- och rivningsavfallet förs till det mottagningsställe som kommunen anvisat.

 

4 kapitlet Egen behandling och återvinning av avfall

 

19§ Kompostering

 

På en fastighet får komposteras bioavfall som uppkommer på fastigheten. Kompostbehållaren ska placeras, byggas och skötas så att dess användning inte medför skada eller fara för hälsan eller miljön. Komposteringen får inte orsaka nedskräpning. I komposten får inte läggas annat än komposterbart avfall.

En kompostbehållare kan också vara gemensam för flera fastigheter eller bostadslägenheter. En ansvarsperson ska utses för kompostbehållaren, om det är fråga om en behållare som är gemensam för flera än tre lägenheter.

Livsmedelsavfall får komposteras i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är så konstruerad att skadedjur inte kommer åt den. Kompostbehållaren ska skötas enligt anvisningarna och den ska hållas i ändamålsenligt skick.

Torrtoalettavfall, sällskapsdjurs exkrementer och i § 38 i dessa föreskrifter avsett slam från små reningsverk får komposteras endast i en för detta planerad sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är så konstruerad att skadedjur inte kommer åt den och att lakvatten inte rinner ner i marken. Kompostbehållaren ska skötas enligt anvisningarna och den ska hållas i ändamålsenligt skick. Komposteringstiden för avföringsbaserat avfall är minst ett år.

Trädgårdsavfall får komposteras i en kompostbehållare som inte är värmeisolerad samt i en öppen kompost som inte föranleder olägenheter för omgivningen. Trädgårdsavfall får inte transporteras till parker eller andra allmänna eller privata områden. Trädgårdsavfall, som inte komposteras eller på annat sätt behandlas på egen hand, ska transporteras till en av den kommunala avfallsanläggningen anvisad plats.

Kompostbehållaren får inte tömmas innan kompostinnehållet har förmultnat. En förmultnad kompost kan efterkomposteras utanför behållaren genom iakttagande av tillräcklig noggrannhet.

 

20§ Förbränning av avfall

 

Det är förbjudet att göra sig av med avfall genom att bränna det. Förbudet gäller inte sådan återvinning av avfall för vilken miljötillstånd eller annan myndighets godkännande har erhållits.

Utanför detaljplaneområde får på öppen eld brännas små mängder torrt ris eller torra kvistar, ofarligt brännbart avfall från lant och skogsbruk såsom torr halm och hyggesavfall samt obehandlat träavfall. Vid brännandet ska de begränsningar som sätts för öppen eld i räddningslagen beaktas.

Obehandlat trä, ris och kvistar samt små mängder (odugliga för materialåtervinning) papper, papp och kartong får brännas i eldstäder på fastighet.

Förbränningen får inte orsaka rök-, sot-, lukt- eller hälsoolägenheter i grannskapet.

 

21§ Nedgrävning av avfall

 

Det är förbjudet att gräva ned avfall i marken.

Nedgrävning av döda sällskapsdjur är tillåtet i hela landet i enlighet med Eviras anvisningar. Enligt Eviras anvisningar bortskaffas döda sällskapsdjur i första hand genom nedgrävning eller kremering. Mera om detta i kommunernas miljöskyddsföreskrifter.

 

22 § Återvinning av avfall i eget jordbyggande

 

Användning av rent tegel- och betongkross som uppkommer i det egna boendet och som kan klassificeras vara småskalig och av engångsnatur är tillåten i eget jordbyggande. Förutsättningen är att användningen av tegel- och betongkross ersätter användning av marksubstanser som är lämpliga för motsvarande ändamål. Mera om detta i kommunernas miljöskyddsföreskrifter.

 

5 kapitlet Sopkärl

 

23 § Sopkärlstyper

 

 

Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla ett tillräckligt antal sopkärl för avfallsinsamling i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Sopkärlet ska lämpa sig för det avfallsslag som insamlas i det och till storleken ska det motsvara den avfallsmängd som uppkommer på fastigheten.

Sopkärlen ska dimensioneras så att de alltid går att stänga med beaktande av tömningsintervallen. För att förlänga tömningsintervallen får man inte använda sopkärl som är för stora i förhållande till behovet.

Vid fastighetsvis avfallstransport kan som sopkärl användas:

1. manuellt flyttbara lockförsedda sopkärl som har handtag och hjul och som lämpar sig för maskinell lastning/tömning och tvätt

2. lockförsedda avfallsbehållare, som töms maskinellt i sopbil på fastigheten

3. växelflaksbehållare med krok- eller vajerfäste, i vilka avfallet transporteras till mottagnings- eller behandlingsplatsen

4. avfallsbehållare som är nedsänkta i jorden och som töms maskinellt i sopbil på fastigheten

5. andra sopkärl som lämpar sig för tillfällig insamling av exceptionella avfallsföremål eller stora avfallsmängder.

Sopsäcksställningar avsedda för sopsäckar får inte användas vid fastighetsvis avfallstransport.

Vid avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren samt avfallshantering inom näringsverksamhet kan avfallstransportföretaget godkänna fastighetsvis även att andra sopkärl används, om detta inte orsakar fara eller skada för miljön eller äventyrar arbetssäkerheten.

 

24 § Märkning av sopkärl

 

 

Sopkärlets lock och/eller framsida ska förses med en tillräckligt stor dekal med text som anger vilken typ av avfall som insamlas i kärlet. Avfallsslaget anges med benämningarna som används i dessa avfallshanteringsföreskrifter. Sopkärlet ska förses med kontaktuppgifterna för det samfund som ansvarar för tömning av kärlet. Ett sopkärl, som inte finns i fastighetens omedelbara närhet, ska dessutom förses med kontaktuppgifterna för innehavaren av sopkärlet.

 

25 § Fyllning av sopkärl

 

 

I sopkärlet får läggas enbart sådant avfall som kärlet är avsett för.

Ett manuellt flyttbart sopkärl får inte fyllas så att arbetssäkerheten för den som tömmer kärlet äventyras på grund av omständigheterna på placeringsplatsen, kärlets konstruktion, avfallets vikt eller egenskaper.

Om avfallet inte får plats eller av någon annan anledning inte kan läggas i sopkärlet, kan det tillfälligt placeras i omedelbar närhet av den insamlingsplats som har reserverats för avfallet. Detta gäller endast avfall som transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten. Avfallet ska förses med märkning om att det ska bortföras. Avfallet ska packas så att sopbilens förare tryggt kan lasta det i sopbilen. Avfallet ska även i detta fall till sin kvalitet, storlek och mängd lämpa sig för den fastighetsvis ordnade avfallstransporten.

På fastighetens uppsamlingsplats eller i omedelbar närhet av sopkärlen får inte sådant avfall eller sådana föremål placeras som inte är avsedda för transport som avfall.

Innan avfall läggs i sopkärlet ska det packas för undvikande av nedsmutsning av kärlet.

I ett biosopkärl ska en bionedbrytbar skyddssäck användas eller så ska bioavfallet packas i en bionedbrytbar påse innan det läggs i biosopkärlet. I ett sopkärl som är avsett för insamling av bioavfall får inte läggas bioavfall i flytande form.

Finkornigt och dammande avfall ska packas tättslutande innan det läggs i sopkärlet. Alltigenom kall och glödfri aska och sot får läggas i ett sopkärl för brännbart avfall packat i tättslutande och hållbar förpackning.

Avfallet ska läggas i sopkärlet så att det alltid är möjligt att tömma kärlet maskinellt.

I sopkärl för avfall från boende får inte läggas:

 • avfall som förorsakar brand- eller explosionsfara
 • farligt avfall
 • läkemedel
 • specialavfall
 • ämnen eller föremål som på grund av sin vikt, storlek, form, hållfasthet eller av annan orsak kan orsaka fara eller
 • arbetssäkerhetsrisk för den som tömmer sopkärlet, lämnar avfall, hanterar sopkärlet eller deltar i behandlingen av avfallet
 • ämnen eller föremål som kan skada sopkärlet eller sopbilen eller som betydligt försvårar lastningen eller lossningen av avfallet
 • flytande avfall
 • sandningssand eller marksubstans
 • stora mängder byggnads- och rivningsavfall
 • stora mängder trädgårdsavfall eller ris
 • döda djur
 • toalettavfall
 • avfall som till kvaliteten eller egenskaperna inte motsvarar det avfallsslag som ska insamlas i insamlingskärlet

Det ovan nämnda avfallet ska fastighetsinnehavaren transportera antingen på egen hand eller med ett avtal som ingås med den kommunala avfallsanläggningen eller med transportföretagare till mottagnings- eller behandlingsställe som är avsett för det.

 

26 § Tömningsintervall

 

 

Sopkärlen ska tömmas vid fastighetsvis avfallstransport så att sopkärlet inte orsakar luktolägenheter eller andra olägenheter till exempel för avfallstransporten.

Avfall ska avhämtas från fastigheten så ofta att det avfall som uppkommer ryms i insamlingsbehållarna och insamlingsbehållarna alltid kan stängas.

Avfallet får inte transporteras till andra än av kommunens avfallshanteringsmyndighet eller den kommunala avfallsanläggningen anvisade platser.

Sopkärl vid en ibrukvarande fritidsbostad ska tömmas under användningen i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter. Sopkärl för separatinsamlat återvinnbart avfall ska tömmas så att de inte blir överfulla och leder till att återvinnbart avfall läggs bland brännbart avfall.

Bioavfall ska föras till den plats som den kommunala avfallsanläggningen har anvisat utan mellanlagring, om inte lagerhållaren har ett miljötillstånd som berättigar till detta.

Förlängning av tömningsintervallen förutsätter att avfallskärlet är tillräckligt stort.

Följande tömningsintervall för stadigvarande bostäder och fritidsbostäder förutsätter inte anhållan från avfallsnämnden, utan meddelas till avfallstransportföretaget:

 

Avfallsslag                                                                      Tömningsintervall, veckor               Tömningsintervall veckor

                                                                                                              sommartid                                                                  vintertid 

Bioavfall                                                                                                  1-2                                                                                1-2

Bioavfall, djupinsamlingsbehållare                                         1-2                                                                                1-4

Bioavfall, flerfackskärl                                                                    1-2                                                                                1-4

Brännbart avfall                                                                                  1-2                                                                                1-4

Glas och metall                                                                                    1-26                                                                              1-26

Gråvattenbehållare                                                                          1-52                                                                              1-52

Slamavskiljare och slutna brunnar,

behandling för avloppsvatten                                                    1-52                                                                               1-52

Olje-, sand- och fettavskiljningsbrunnar                             1-52                                                                               1-52

 

 

 

Det är möjligt att avtala med transportföretaget om ännu tätare tömningsintervall än en gång per vecka.

Det är även möjligt att förlänga tömningsintervallen. Ifall tömningsintervallet skall kunna förlängas sommartid, förutsätts att inget bioavfall sätts i avfallskärlet, utan att bioavfallet komposteras eller separat insamlas i ett annat kärl. En skriftlig ansökan lämnas in till avfallsnämnden.

Avfallsnämnden kan bevilja förlängda tömningsintervall enligt följande:

Avfallsslag                                                                                                 Tömningsintervall,                 Tömningsintervall,

                                                                                                                          veckor sommartid                   veckor vintertid

                                                                                                                          max.                                                       max.

Brännbart avfall, 1-2 personer                                                      8*                                                              8

Brännbart avfall, 3 personer eller flera                                    6*                                                              6

Brännbart avfall, flerfackskärl, 1-2 personer                       8 *                                                             8

Brännbart avfall, flerfackskärl, 3 personer eller flera     6*                                                              6

 

* Förutsätter att bioavfall komposteras eller separat insamlas i ett annat kärl sommartid (1.5-30.9)

Reglerna kring förlängning av tömningsintervall beskrivs närmare i Bilaga 1. Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna samt anmälningspliktiga ärenden.

 

27 § Underhåll och rengöring

 

 

Sopkärlet ska hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta så att insamlingen inte orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön. Sopkärlen ska tvättas minst en gång per år.

 

6 kapitlet Avfallsinsamlingsplatser

 

28 § Föreskrifter om placeringen av sopkärl

 

 

Sopkärlen ska placeras på insamlingsplatser, som kan nås utan trösklar, trappor eller andra hinder. Om insamlingsplatsen är inhägnad, försedd med överbyggnad eller finns i ett soprum, ska ingången ske direkt utifrån. Dörren till insamlingsplatsen ska vara försedd med en anordning, så att dörren hålls öppen.

Sopkärlen ska placeras på ett vågrätt, slitstarkt underlag där sopkärlen lätt kan flyttas. Insamlingsplatsen ska dimensioneras så att sopkärlen för de olika avfallsslagen tryggt kan flyttas då de ska tömmas.

Om lutningen för sopkärlets flyttningspassage är över 1:10 eller om det finns trösklar, trappor eller andra hinder på flyttningspassagen, så att de orsakar en arbetssäkerhetsrisk för den som tömmer kärlet, ska fastighetsinnehavaren se till att den som sköter tömningen till sitt förfogande har anordningar och konstruktioner som underlättar flyttningen av kärlen.

Insamlingsplatsen ska med beaktande av brandsäkerheten placeras på tillräckligt långt avstånd från byggnadens luftintag samt bostädernas fönster. På insamlingsplatsen ska belysningen vara tillräcklig. Om insamlingsplatsen finns i ett soprum, ska utrymmet ha tillräckligt ventilations- och avloppssystem.

Sopinsamlingsplatsen får inte användas som annat förråd. På insamlingsplatsen får inte placeras avfall eller föremål, som inte är avsedda för transport inom den fastighetsvisa avfallstransporten.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att insamlingsställets och sopkärlens flyttningspassager är ändamålsenligt utrustade och att de hålls i skick och snygga. Snöplogning och halkbekämpning ska skötas så att sopkärlen kan flyttas och tömmas på ett tryggt sätt.

Manuellt flyttbara hjulförsedda sopkärl ska placeras så att sopbilen obehindrat och tryggt kan köra fram till minst 10 meters avstånd från sopkärlen. Körbanan på fastigheten ska bära sopbilens tyngd (30 t). Om det på fastigheten inte finns någon plats som lämpar sig som insamlingsplats, ska möjligheterna att anlägga en insamlingsplats i omedelbar närhet av fastigheten utredas.

Sopkärl, som inte är manuellt flyttbara, ska placeras så att sopbilen obehindrat kan köra fram och tömma sopkärlen.

 

29 § Låsning av sopkärls placeringsplats eller av sopkärlet

 

 

Om fastighetsinnehavaren har låst rutten som leder till sopkärlets placeringsplats och fastigheten hör till den fastighetsvisa avfallstransporten, ska låssystemet vara sådant att avfallstransportörens universalnyckel passar i låset. Låset ska vara försett med dubbelsidigt nyckelhus. Om detta inte är möjligt, kan man ha en nyckelbehållare, dit nyckeln placeras och till vilken avfallstransportörens universalnyckel passar. Nyckelbehållaren ska placeras i omedelbar närhet av rutten som leder till insamlingsplatsen.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för låssystemets monterings- och underhållskostnader samt för dess funktionsduglighet.

 

30 § Sopnedkast

 

Om sopnedkast används, tillämpas dessa avfallshanteringsföreskrifter beträffande sorteringen.

 

31 § Regionala avfallsinsamlingsplatser (regionala insamlingspunkter för brännbart avfall, ekopunkter och återvinningsstationer)

 

 

Föreskrifterna gällande regionala avfallsinsamlingsplatser gäller för regionala insamlingsplatser, som ordnas av såväl den kommunala avfallsanläggningen, producenterna som eventuella andra aktörer, t.ex. för ekopunkter och återvinningsstationer.

Till de regionala insamlingsplatserna får levereras enbart sådant avfall för vilket det finns ett sopkärl vid avfallspunkten. Avfall får inte lämnas utanför sopkärlen. Om sopkärlen är fulla, ska avfallet föras till en annan regional avfallsinsamlingsplats.

För anläggande av en regional avfallsinsamlingsplats och placering av sopkärl krävs markägarens samtycke samt vid behov tillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.  Anläggandet av en regional insamlingsplats bör även anmälas till avfallsnämnden. Den som anlägger insamlingsplatsen bör även göra en anmälan till miljövårdsmyndigheten för anteckning i avfallshanteringsregistret, om insamlingen inte kräver miljötillstånd eller godkänns som en del av annan miljötillståndspliktig verksamhet.

Den instans som ansvarar för den regionala avfallsinsamlingsplatsen ska sköta om underhåll, renhållning och tömning av insamlingsplatsen, så att insamlingsplatsen inte orsakar hälsorisker eller nedsmutsning eller nedskräpning av miljön. Den som ansvarar för insamlingspunkten är skyldig att hålla insamlingsplatsen och dess omgivning snygg och i skick, om annat inte har överenskommits i separata avtal. På en regional avfallsinsamlingsplats ska kontaktuppgifterna för den som ansvarar för platsen finnas.

 

7 kapitlet Avfallstransport

 

32 § Lastning

 

 

Lastning av avfall är tillåten vardagar kl. 6-22 och lördagar kl. 7-18. Då flera helgdagar infaller efter varandra, är lastning av avfall tillåten på helgdag på samma sätt som på lördag. Avfallshanteringen vid stora evenemang kan undantagsvis skötas även mellan tiden 23-6. Lastning av avfall får inte orsaka nedskräpning eller skada för miljön eller hälsan.

Tillfällig uppsamling av avfall i ett större transportfordon är tillåten, om tillstånd till placering av transportfordonet eller sopkärlet erhålls av markägaren. Uppsamlat avfall ska omedelbart efter avslutad insamling transporteras bort. Uppsamling av avfall får inte orsaka nedskräpning eller skada för miljön eller hälsan.

 

33 § Transport

 

 

För avfallstransport ska användas för ändamålet lämpliga transportmedel. Under transporten får avfall inte hamna på vägen eller i omgivningen. Avfall får transporteras:

1) i transportfordon med sluten kaross,

2) i sluten sopbehållare som används för insamling av avfall

3) på öppet flak i transportfordon, där lasten är täckt eller skyddad på annat sätt.

Utöver det som bestäms ovan i 1 momentet kan man inom den ordnade avfallstransporten tillfälligt transportera avfall på annat sätt, dock så att avfall inte sprids ut i omgivningen under transporten eller lastningen.

Avfallstransportören ansvarar för att avfall inte sprids ut i omgivningen under transporten. Separatinsamlat avfall och olika avfallstyper ska hållas åtskilda under transporten. Olika avfallsslag kan blandas för den tid de transporteras, om detta inte orsakar skada för materialåtervinningen eller återvinningen av avfallet.

Den som lämnar avfallet, avfallstransportören och avfallets mottagare ska känna till eventuell skyldighet att upprätta ett transportdokument gällande speciellt transport av slam från boende, byggnads- och rivningsavfall samt farligt avfall.

 

34 § Transportregister och lämnande av uppgifter

 

 

Avfallstransportören ska till Vasaregionens avfallsnämnd lämna fastighetsvis och avfallstypsvis specificerade uppgifter om avfallstömningar för avfall som transporterats inom den fastighetsvisa avfallstransporten. Uppgifterna ska tillställas Vasaregionens avfallsnämnd tre gånger per år eller oftare om så bestäms. Om innehållet för de uppgifter som ska lämnas stadgas i § 26 i avfallsförordningen samt i vissa fall i 45 § i avfallslagen.

Uppgifterna ska inlämnas elektroniskt i en form som kan bearbetas. Avfallshanteringsmyndigheten upprätthåller ett transportregister, i vilket ovan nämnda uppgifter antecknas omgående efter att de inlämnats.

 

35 § Avfallsmottagnings- och behandlingsplatser

 

 

Avfallstransportören ska transportera avfall som faller inom ramen för den kommunala hanteringen av kommunalt avfall till de mottagningsplatser som den kommunala avfallsanläggningen anvisat. Separat insamlat förpackningsavfall samt returpapper ska transporteras till av producenterna anvisad mottagningsplats, eller till av den kommunala avfallsanläggningen anvisad mellanlagringsplats innan det transporteras till producenternas avfallshantering.

Vasaregionens avfallsnämnd upprätthåller en förteckning över mottagnings- och behandlingsplatser. Avlämning av avfall på mottagnings- och behandlingsplatserna är tillåten under meddelade öppettider. Vid avlämnande av avfall ska mottagningsplatsens anvisningar iakttas. Olika typer av avfall ska placeras på anvisade ställen.

En mottagnings- eller behandlingsplats kan vägra att ta emot avfall som inte motsvarar mottagningsplatsens mottagningsvillkor eller om platsen inte är godkänd som mottagnings- eller behandlingsplats för ifrågavarande avfallsslag. Avfallsmottagningen kan exceptionellt avbrytas med separat beslut, om fara för miljön eller hälsan orsakas genom att mottagningen av avfall fortsätter.

Till mottagnings- och behandlingsplatserna får inte bland brännbart avfall föras sådana avfallsslag för vilka en mottagningsplats har ordnats någon annanstans.

 

36§ Avbrytande av fastighetsvis avfallstransport

 

 

Fastighetsvis avfallstransport kan avbrytas för viss tid, om en fastighet som används året runt står oanvänd i minst fyra veckor på grund av semesterresa eller av annan orsak.

Första avbrottet i tömningen av sopkärl som varar under tre kalendermånader meddelas till avfallstransportföretaget. Avfallstransportföretaget har rätt att avtala om ett (1), sådant avbrott per kalenderår för bostadsfastigheter. Om avbrotten för samma fastighet är flera än ett (1), eller om avbrottets längd, är längre än tre kalendermånader, skall undantag ansökas hos avfallsnämnden.

Om avbrottet skall meddelas i god tid till avfallsmyndigheten, minst tre veckor innan avbrottet.

Ett avbrott förutsätter alltid att fastigheten står oanvänd.

Sopkärlet ska tömmas direkt före avbrottet i avfallstransporten.

Avbrott i fastighetsvisavfallstransport av slam från boende förutsätter undantag från avfallshanteringsföreskrifterna.

 

8 kapitlet Slam från boende och annat slam som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall

 

37§ Tömningsintervall och transport av slam till behandling

 

 

Avloppsvattenslam från sedimenteringsbehållare, små reningsverks slamutrymmen och andra motsvarande behållare ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år. Slambehållare, som används för behandling av avloppsvatten som innehåller avloppsvatten från toalett, ska tömmas på slam enligt anvisningar av tillverkaren oftare än denna minimiförpliktelse förutsätter.

Slutna behållare och deras fyllnadsnivå samt fyllningslarmets funktion ska följas upp regelbundet, minst en gång per år. Slutna behållare ska tömmas vid behov.

Sandavskiljningsbrunnar, oljeavskiljningsbrunnar och fettavskiljningsbrunnar ska granskas och tömmas med regelbundna intervaller, dock alltid vid behov och minst en gång per år. Avskiljningsbrunnarnas larmanordningar ska granskas regelbundet och hållas i skick.

Fosforavskiljningsbrunnar ska granskas regelbundet, minst en gång per år. Fosforavskiljningsbrunnar ska tömmas vid behov.

Fastighetsinnehavaren ska föra bok över slamavlägsningen.

Avloppsvattenslam, avloppsvatten i slutna behållare samt slam från avskiljningsbrunnar får lämnas för transport endast till en sådan aktör som godkänts i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen.

Slam från slambrunnar och slutna brunnar samt från små reningsverk ska transporteras av ett i NTM-centralens avfallshanteringsregister antecknat avfallstransportföretag till en anläggning, som har tillstånd att ta emot och behandla slam av ifrågavarande typ.

 

38 § Egen behandling av slam

 

 

Egen behandling av slam är förbjuden med undantag av följande situationer som intagits i denna paragraf. Egen behandling av avloppsvattenslam ska alltid meddelas avfallshanteringsmyndigheten skriftligen på förhand.

Slam som uppkommer av eget boende får i behandlad form spridas ut i gödslingssyfte på egen åker eller på åker i egen besittning. Slam ska alltid kalkstabiliseras eller behandlas på annat av Evira eller miljövårdsmyndigheten godkänt sätt. Vid behandling av slam och användning av slam på åker ska lagen om gödselfabrikat (539/2006), nitratförordningen (1250/2014) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (24/2011) iakttas.

Avfallsinnehavaren får i liten skala ta till behandling slam som uppkommer av boende på grannfastigheten eller på annan närbelägen fastighet och sprida ut det på åkern i gödslingssyfte enligt samma förutsättningar som slam som uppkommit i den egna verksamheten. Den som tar emot, behandlar och återvinner slam ska alltid underrätta avfallshanteringsmyndigheten om saken. Av anmälan ska framgå kontaktinformation till den person som ansvarar för behandlingen och utnyttjandet samt uppgifter om de fastigheter som slammet härstammar från.

Flytande slam som uppkommer i små reningsverk eller annat motsvarande system samt slam från sedimenteringsbehållare för gråvatten kan komposteras på fastigheten, om fastigheten enbart använder bärvatten. Om fastigheten har vatten med tryck, krävs att en anmälan görs till avfallsnämnden. Kompostering är möjlig om slammängden som uppkommer är liten och dess behandling på fastigheten inte förorsakar fara eller skada för miljön eller hälsan och om miljövårdsmyndigheten förordar beviljande av tillstånd.

Om överskottsslam som uppkommer i små reningsverk är i fast form och mängden är liten, kan slammet komposteras på fastigheten i enlighet med § 19.

Slammängden anses vara liten, om mängden som uppkommer är mindre än 50 liter per tömningsgång och mindre än 100 liter per år.

Torrtoalettavfall ska komposteras i enlighet med § 19 på fastigheten eller transporteras till en av den kommunala avfallsanläggningen anvisad plats.

Massor från fosforavskiljningsbrunnar kan komposteras på fastigheten i enlighet med § 19 eller återvinnas som näring på åkrar.

Avloppsvattenslam eller avloppsvatten från sedimenteringsbrunnar, små reningsverk, slutna behållare och motsvarande får inte spridas ut i skogen eller på andra ställen i terrängen.

 

9 kapitlet Förhindrande av nedskräpning

 

39 § Avfallshantering vid offentliga evenemang

 

 

Evenemangsarrangören ansvarar för evenemangets avfallshantering. Arrangören ansvarar också för rådgivning i anslutning till avfallshantering under evenemanget samt för sortering och separatinsamling av avfall i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Offentliga evenemang ska planeras så att avfallsmängden som uppkommer är så liten som möjligt. På evenemangsområdet ska sopkärl utplaceras i tillräckligt antal och täckande för insamling av olika avfallsslag.

En sammankallare av en tillställning eller ett evenemang anses också vara andrahandsansvarig arrangör då det gäller städningen av ett nedskräpat område.

Sopkärlen ska tömmas och området städas omedelbart efter att evenemanget avslutats samt vid behov under evenemanget. Sopkärlen ska tömmas alltid när de fylls. Vid flerdagsevenemang är utgångspunkten att sopkärlen ska tömmas och området städas minst en gång per dag.

Separat insamling av återvinnbart avfall ska vid offentliga evenemang ske enligt förutsättningar som baserar sig på en i § 17 i dessa avfallshanteringsföreskrifter uppskattad mängd. Bioavfall ska sorteras och insamlas separat alltid, då livsmedel serveras på ett offentligt evenemang.

Offentliga evenemang som omfattar över 1000 personer ska anmälas till kommunens miljövårdsmyndighet. Då det gäller offentliga evenemang med över 5000 personer ska en avfallshanteringsplan utarbetas och presenteras för kommunens miljövårdsmyndighet minst två veckor före evenemanget.

 

40 § Förhindrande av nedskräpning på allmänna områden

 

Det är förbjudet att placera avfall utanför sopkärlet på allmänna områden. Den som svarar för underhållet av sopkärlet ska se till att kärlets tömningsintervall är tillräckligt och att området hålls snyggt.

 

10 kapitlet Farligt avfall och specialavfall

 

41 § Hantering av farligt avfall

 

 

Farligt avfall av olika typer ska alltid sorteras och insamlas separat. Farligt avfall som insamlas och lagras på fastigheterna ska transporteras till för det avsedda mottagningsplatser minst en gång per år.

Farligt avfall transporteras inte i den fastighetsvisa avfallstransporten.

Farligt avfall som uppkommer av boende samt inom jord- och skogsbruk ska föras till en av den kommunala avfallsanläggningen ordnad mottagningsplats. Farligt avfall som omfattas av producentansvar (till exempel el- och elektronikskrot samt batterier och ackumulatorer) ska föras till för dem av producenterna ordnade mottagningsplatser. Läkemedelsavfall ska inlämnas till apotek, som har kommit överens med den kommunala avfallsanläggningen om ordnande av en mottagningsplats för avfallet eller till en av den kommunala avfallsanläggningen anvisad plats.

Farligt avfall som uppkommer på andra fastigheter som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall samt inom näringsverksamhet ska transporteras till en mottagare, som har rätt att ta emot det.

Om leverans av stora partier farligt avfall ska överenskommas på förhand med mottagaren. Om packning och märkning av farligt avfall stadgas i § 8 och 9 i avfallsförordningen. Farligt avfall ska packas i originalförpackning, om det är möjligt och kan göras på ett tryggt sätt.

 

42 § Insamling av farligt avfall på fastighet

 

 

Insamling av farligt avfall på annan än egnahemsfastighet ska ske i ett separat låst eller övervakat utrymme eller så ska det farliga avfallet samlas i sådana skåp eller kärl, från vilka det inte fritt kan avlägsnas. Varje typ av farligt avfall ska ha ett eget märkt sopkärl.

Flytande farligt avfall ska förvaras i hela, tättslutande och för ändamålet avsedda kärl. Kärl som innehåller flytande farligt avfall ska placeras på ett underlag av vätskeogenomsläppligt material, som har upphöjd kant och är överbyggt.

Fastighetsinnehavaren ska placera anvisningar om användningen av insamlingspunkten för farligt avfall på ett sådant ställe att alla som använder utrymmet kan se dem. Därtill ska fastighetsinnehavaren informera insamlingspunktens användare om hur insamlingen av farligt avfall har ordnats på fastigheten.

 

43 § Specialavfall

 

 

Specialavfall ska hållas åtskilt och packas i hållbara och tättslutande kärl. Kärlen ska förses med anteckning om avfallets beskaffenhet, eventuell skada som avfallet kan förorsaka samt åtgärder på grund av det. Mindre mängder (till volymen under 50 liter) asbestavfall kan föras i tillbörlig förpackning till alla återvinningsstationer. Större mängder än så kan föras endast till den kommunala avfallsanläggningens avfallscentral. För lagring och transport av asbestavfall ska tätt slutna hårda förpackningar eller behållare användas. De ska märkas med en klart urskiljbar text ”Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista.”/”Asbestavfall. Farligt att inandas.”

Underjordiska oljecisterner som tagits ur bruk ska tömmas och avlägsnas från marken jämte påfyllnings- och luftningsrör. Om det har läckt ut olja i marken från cisternen, ska kontakt tas med kommunens miljövårdsmyndighet.

 

44 § Farligt avfall och specialavfall inom hälso- och sjukvården

 

Specialavfall inom hälso- och sjukvården ska packas och förpackningarna ska märkas i enlighet med gällande lagstiftning. Av märkningarna ska framgå vad förpackningen innehåller.

Identifierbart biologiskt avfall och smittfarligt avfall får inte grävas ned utan det ska föras till förbränning eller annan tillbörlig behandling.

 

11 kapitlet Övriga föreskrifter

 

45 § Informationsskyldighet

 

 

Fastighetsinnehavaren ska informera fastighetens invånare och dem som arbetar på fastigheten om arrangemangen i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter vad gäller sortering, insamling och transport samt följa upp att avfallshantering förverkligas på fastigheten. Informationsskyldigheten gällande avfallshanteringsarrangemang tillämpas på näringsverksamhet till den del dessa avfallshanteringsföreskrifter tillämpas på avfallshanteringen inom näringsverksamhet.

46 § Avvikelse situationer

 

 

Avvikelse situationer som problem med utrustning, strejker eller naturförhållanden som påverkar avfallstransporterna och tömningsintervallen, bör meddelas till avfallsnämnden. Ett skriftligt meddelande om avvikelse situationerna leveraras till avfallsnämnden senast 5 vardagar efter att avvikelsen uppkommit.

47 § Övervakning av avfallshanteringsföreskrifterna

 

 

Iakttagandet av dessa föreskrifter övervakas av, d.v.s. som tillsynsmyndigheter fungerar kommunernas miljövårdsmyndigheter samt NTM-centralen i Södra Österbotten. Vid underlåtenhet att iaktta avfallshanteringsföreskrifterna utfärdas ett tillsynsföreläggande, och fortsatt verksamhet i strid med avfallshanteringsföreskrifterna resulterar i påföljder enligt avfallslagen.

Tillsynsmyndigheten uppmanar först den som bryter mot föreskrifterna att korrigera sin verksamhet. Tillsynsmyndigheten kan också i lindriga fall utfärda enskilt föreläggande för att rätta till situationen. Om vederbörande inte iakttar tillsynsmyndighetens uppmaning, enskilt föreläggande eller om han på annat sätt försummar sina skyldigheter till väsentliga delar eller i övrigt på ett osakligt sätt, ska tillsynsmyndigheten inleda förvaltningstvångsförfarande för att bringa saken i lagenligt skick. Om det är fråga om ett förbud eller ett föreläggande som utfärdats med stöd av avfallshanteringsföreskrifterna eller som enskilt föreläggande och ärendet gäller uppsåtlighet eller grov oaktsamhet, ska tillsynsmyndigheten lämna en utredningsbegäran om saken till polisen.

 

48 § Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

 

 

Avfallshanteringsmyndigheten kan i enskilda fall av motiverade särskilda skäl bevilja undantag från iakttagandet av dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna får inte äventyra ett ändamålsenligt ordnande av avfallshanteringen, förorsaka fara eller skada för miljön eller hälsan eller ge upphov till nedskräpning.

 

49 § Ikraftträdande

 

Dessa avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft 1.5.2017 och med dem upphävs de tidigare avfallshanteringsföreskrifterna på Vasa regionens avfallsnämnds område.