Vasaregionens avfallsnämnd

Instruktion för Vasaregionens avfallsnämnd

1 § Verksamhetsområde

Vasaregionens avfallsnämnd sköter kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter för ordnande av avfallshanteringen samt andra utvecklings- och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen enligt vad som anges i vid vederbörande tidpunkt ikraftvarande samarbetsavtal för grundande av den gemensamma avfallsnämnden. Verksamhetsområdet för den gemensamma nämnden omfattar samtliga avtalskommuner i vid vederbörande tidpunkt ikraftvarande samarbetsavtal för grundande av den gemensamma avfallsnämnden.

2 § Värdkommun

Vasa stad är värdkommun och ansvarar för avfallsnämndens förvaltning.

3 § Nämndens sammansättning

Kommunfullmäktige i värdkommunen tillsätter för sin mandatperiod den gemensamma avfallsnämnden bestående av de medlemmar som avtalskommunernas fullmäktige har utsett. Nämnden har 11 medlemmar och varje medlem en personlig ersättare. Till den gemensamma avfallsnämnden utser Vasa stad fem medlemmar, Korsholms kommun två medlemmar och de övriga avtalskommunerna Korsnäs, Malax, Storkyro och Vörå en medlem var. Respektive kommun utser en personlig ersättare för varje medlem. Värdkommunens fullmäktige utser bland medlemmarna en ordförande och en viceordförande för nämnden. Ordförande- och viceordförandeskapet är ambulerande mellan Korsholms kommun och Vasa stad så att ordföranden representerar Korsholms kommun och viceordföranden Vasa stad under första hälften av värdkommunens fullmäktiges mandattid. Under andra hälften av värdkommunens fullmäktiges mandattid representerar ordföranden Vasa stad och viceordföranden Korsholms kommun. Värdkommunen ansvarar för att nämndens sammansättning uppfyller de krav som anges i 4a § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Om dessa krav inte uppfylls, har värdkommunen rätt att uppmana den kommun som senast har utsett sin medlem till nämnden att välja en ny medlem. Denna kommun är skyldig att omedelbart utse en medlem som uppfyller kraven. Värdkommunen ansvarar för att medlemmarna har utsetts senast då mandatperioden inleds.

4 § Nämndens sammanträden och protokoll

Om sammanträdesförfarandet bestäms i Vasa stads förvaltningsstadga. Vid nämndens sammanträden förs protokollet av en av nämnden förordnad person som ar¬betar inom den tjänsteinnehavarorganisation som är underställd värdkommunen. Nämndens protokoll hålls offentligt framlagda i alla avtalskommuner i enlighet med bestämmelserna i 63 och 77 § kommunallagen.

5 § Föredragningen i nämnden

I nämnden behandlas och avgörs ärendena på föredragning av värdkommunens stadsingenjör till dess att tjänsten som avfallshanteringschef har besatts. Om föredraganden är förhindrad eller jävig, föredras ärendena av dennes ersättare.

6 § Förvaltning

Värdkommunens förvaltningsstadga, arvodesstadga och andra instruktioner för administrativa rutiner, personalpolitik och revision tillämpas i avfallsnämnden såvida de inte strider mot denna instruktion.

7 § Nämndens uppgifter

Nämndens uppgift är ordnande, planering och uppföljning av de myndighetsärenden som enligt avfallslagstiftningen hör till kommunen. Nämnden sköter uppgifterna i samarbete med verksamhetsområdets kommuner och, miljövårdsmyndigheter. Det hör till nämnden att vidare utveckla avfallskommunernas avfallspolitik. Nämnden har till uppgift att administrera samarbetsområdets avfallstransportregister. Nämnden har rätt att införskaffa uppgifter till transportregistret från kommunerna och andra myndigheter samt med stöd av avfallslagen från avfallstransportörerna. Förutom ovan nämnda samt nedan i § 8 nämnda uppgifter sköter nämnden även övriga motsvarande myndighetsärenden på basen av avfallslagstiftningen. Ifall avfallslagstiftningen ändras, sköter nämnden här nämnda uppgifter som hör till kommunerna i enlighet med de nya bestämmelserna. Nämnden ser till att avfallslagstiftningen och de kommunala avfallshanterings-föreskrifterna efterföljs inom sitt verksamhetsområde och sörjer för tillräcklig rådgivning gällande bestämmelserna i samarbete med övriga myndigheter och det av avtalskommunerna ägda bolaget.

8 § Beslutanderätt

Nämnden ansvarar för och beslutar inom sitt verksamhetsområde om de myndighetsuppgifter som hör till kommunen en¬ligt avfallslagen, såsom: 1) Beslut som gäller vilken insamlingsplats avfallet ska föras till 2) Beslut om ordnad avfallstransport 3) Beslut om avfallsåtervinning och -behandling 4) Beslut om godkännande av kommunala avfallshanteringsföreskrifter 5) Beslut om avvikelser från avfallshanteringsföreskrifterna 6) Beslut om godkännande av avfallstaxa 7) Beslut om bestämmande och debitering av avfallsavgift 8) Beslut som gäller anmärkning mot avfallsavgift 9) Beslut som gäller jämkning av avfallsavgift 10) Beslut om servicenivån på avfallsservicen Nämnden kan delegera rätten att fatta beslut till föredraganden eller andra tjänsteinnehavare i värdkommunens tjänst i ärenden som hör till nämndens befogenheter.

9 § Samarbetsförpliktelse

Nämnden ska samarbeta med kommunerna, miljövårdsmyndigheterna och det av avtalskommunerna ägda bolaget.

10 § Undertecknande av handlingar

Avtal och övriga handlingar som upprättas med stöd av nämndens beslut undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

11 § Övriga bestämmelser

Denna instruktion tillämpas före värdkommunens övriga instruktioner. Denna instruktion träder i kraft då beslutet av kommunfullmäktige i värdkommunen om godkännande av denna instruktion har vunnit laga kraft 10.3.2014.