Vasaregionens avfallsnämnd

Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

 

Bilaga 1. Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna samt anmälningspliktiga ärenden

 

Bilagan innehåller undantag från avfallshanteringsföreskrifterna, vilka avfallsnämnden i enlighet med 91 § i avfallslagen kan bevilja samt åtgärder som gäller avfallshanteringen, vilka ska anmälas till avfallsnämnden, avfallstransportföretaget eller kommunens miljövårdsmyndighet.

 

8 § Gemensamt sopkärl för närliggande fastigheter

Anmälan om fastigheternas gemensamma sopkärl ska göras skriftligen till avfallsnämnden.

 

8 § Gemensamt sopkärl för fastigheter som ligger långt från varandra

Kräver en ansökan till Vasaregionens avfallsnämnd, i vilken ett beslut fattas i ärendet som undantag från avfallshanteringsföreskrifterna.

 

23 § Sopkärlstyper

Förlängning av tömningsintervallen förutsätter att avfallskärlet är tillräckligt stort. Sopkärlen ska dimensioneras så att de alltid går att stänga med beaktande av tömningsintervallen. Avfallsmyndigheten kan ta ställning till om avfallskärlets storlek är tillräckligt.

 

26 § Förlängning av tömningsintervallet för sopkärl

Om förlängning av tömningsintervallet för sopkärl ska en ansökan inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten.

Hushåll, 1-2 personer

För brännbart avfall, kan tömningsintervallet förlängas till 8 veckor sommartid (1.5-30.9), ifall bioavfall komposteras eller sätts i ett separat avfallskärl för bioavfall, under sommaren. Under vintertiden (1.10-30.4) kan tömningsintervallet förlängas till 8 veckor. Under vintern får bioavfall sättas i kärlet för brännbart avfall.

Ifall hushållet har ett flerfackskärl med bioavfallsbehållare, kan tömningsintervallet förlängas till 8 veckor sommartid (1.5-30.9), ifall bioavfall komposteras eller sätts i ett separat avfallskärl för bioavfall, under sommaren. Under vintertiden (1.10-30.4) kan tömningsintervallet förlängas till 8 veckor. Under vintern får bioavfall sättas i den vanliga behållaren för bioavfall i flerfackskärlet.

För flerfackskärl utan bioavfallsinsamling gäller samma regler som för kärl med brännbart avfall.

Hushåll, 3 personer eller flera

För brännbart avfall, kan tömningsintervallet förlängas till 6 veckor sommartid (1.5-30.9), ifall bioavfall komposteras eller sätts i ett separat avfallskärl för bioavfall, under sommaren. Under vintertiden (1.10-30.4) kan tömningsintervallet förlängas till 6 veckor. Under vintern får bioavfall sättas i kärlet för brännbart avfall.

Ifall hushållet har ett flerfackskärl med bioavfallsbehållare, kan tömningsintervallet förlängas till 6 veckor sommartid (1.5-30.9), ifall bioavfall komposteras eller sätts i ett separat avfallskärl för bioavfall, under sommaren. Under vintertiden (1.10-30.4) kan tömningsintervallet förlängas till 6 veckor. Under vintern får bioavfall sättas i den vanliga behållaren för bioavfall i flerfackskärlet.

För flerfackskärl utan bioavfallsinsamling gäller samma regler som för brännbart avfall.

 

36 § Avbrott i tömning av sopkärl

För avbrott i tömningen av sopkärl som varar under tre kalendermånader meddelas till avfallstransportföretaget. Avfallstransportföretaget har rätt att avtala om ett (1), sådant avbrott per kalenderår för bostadsfastigheter. Om avbrotten för samma fastighet är flera än ett (1), eller om avbrottets längd, är längre än tre kalendermånader, skall undantag ansökas hos avfallsnämnden.

Om avbrottet skall meddelas i god tid till avfallsmyndigheten, minst tre veckor innan avbrottet.

Ett avbrott förutsätter alltid att fastigheten står oanvänd.

Sopkärlet ska tömmas direkt före avbrottet i avfallstransporten.

 

§ 37 Avbrott i tömning av avloppsslam

Kräver ansökan till Vasaregionens avfallsnämnd, där beslut fattas i ärendet som undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Under avbrottet är det inte tillåtet att bo eller vistas på fastigheten. Fastigheten ska vara obebodd i minst ett års tid.

 

38 § Egen behandling av avloppsslam dvs. hygienisering av slam som uppkommer av boende vid egna och/eller närliggande fastigheter för spridning på åker

Kräver anmälan till Vasaregionens avfallsnämnd om inledande och avslutande av verksamhet.

- slammet sprids på åker som är i sökandens besittning
- enbart egna eller närliggande fastigheters slam behandlas till exempel genom kalkstabilisering.
- ändamålsenlig sug- och spridningsutrustning används
- slammets pH granskas i samband med behandlingen
- ingen spridning på grundvattenområde
- Ingen spridning på gräsplan

Närmare anvisningar om hygienisering och åkrarnas lämplighet:
jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11 med ändringar 12/12 och 7/13. Direktiv om spridningsperioden: statsrådets förordning 931/2000.

 

38 § Behandling av slam i små reningsverk eller motsvarande behandlingssystem för avloppsvatten på den egna fastigheten

Om ärendet ska en anmälan göras till Vasaregionens avfallsnämnd. Om avloppsbehandlingssystemet på fastigheten baserar sig till exempel på ett reningsverk där överskottsslam avlägsnas ur systemet på annat sätt än med slambil (filter, slampåsar), ska slammet behandlas enligt avfallshanteringsföreskrifterna. Vasaregionens avfallsnämnd kan förbjuda egen behandling av slam, om man i ärendet har handlat i strid med avfallshanteringsföreskrifterna eller miljöskyddslagen.

 

39 § Avfallshantering vid offentliga evenemang

Vid offentliga evenemang för över 1000 personer ska anmälan göras till kommunens miljövårdsmyndighet.
Då det gäller offentliga evenemang med över 5000 personer ska därtill en avfallshanteringsplan framläggas för kommunens miljövårdsmyndighet senast två veckor före evenemanget.