Vaasan seudun jätelautakunta

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset

 Liite 1. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat

 

Liite sisältää jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset, jotka jätelautakunta voi jätelain 91 §:n mukaisesti myöntää sekä jätehuoltoa koskevat toimet, joista tulee ilmoittaa jätelautakunnalle, jätteenkuljetusyritykselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

8 § Lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteinen jäteastia

Kiinteistöjen yhteisestä jäteastiasta on ilmoitettava kirjallisesti jätelautakunnalle.

 

8 § Kaukana toisistaan sijaitsevien kiinteistöjen yhteinen jäteastia

Vaati hakemusta Vaasan seudun jätelautakunnalle, jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena.

 

23 § Jäteastiatyypit

Tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää että jäteastia on riittävän kokoinen. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. On jätehuoltoviranomaisen tehtävä arvioida jäteastian tarpeellinen suuruus.

 

26 § Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen Jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tulee tehdä hakemus jätehuoltoviranomaiselle.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tulee tehdä hakemus jätehuoltoviranomaiselle.


Kotitalous, 1-2 henkilöä

Poltettavan jätteen tyhjennysväli, voidaan pidentää 8 viikkoon talviaikana (1.10.-30.4.) ja 8 viikkoon kesäaikana (1.5.-30.9.), jos biojäte kompostoidaan tai laitetaan erilliseen biojäteastiaan kesällä. Talvella biojätettä saa laittaa poltettavan jätteen astiaan

Jos kotitaloudella on biojätteen monilokeroastia, tyhjennysväliä voidaan pidentää 8 viikkoon kesäaikana (1.5.-30.9.), jos biojäte kompostoidaan tai laitetaan erilliseen biojäteastiaan kesällä. Talvella tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon ja talvella biojätettä saa laittaa monilokeroastian biojätelokeroon.

Monilokeroastioihin, joissa ei ole biojätekeräystä, pätee sama sääntö kuin poltettavan jätteen astioihin.

Kotitalous, 3 henkilöä tai enemmän

Poltettavan jätteen tyhjennysväli, voidaan pidentää 6 viikoksi talviaikana (1.10.-30.4.) ja 6 viikkoon kesäaikana (1.5.-30.9.), jos biojäte kompostoidaan tai laitetaan erilliseen biojäteastiaan kesällä. Talvella biojätettä saa laittaa poltettavan jätteen astiaan

Jos kotitaloudella on biojätteen monilokeroastia, tyhjennysväliä voidaan pidentää 6 viikkoon kesäaikana (1.5.-30.9.), jos biojäte kompostoidaan tai laitetaan erilliseen biojäteastiaan kesällä. Talvella tyhjennysväli voidaan pidentää 6 viikkoon ja talvella biojätettä saa laittaa monilokeroastian biojätelokeroon.

Monilokeroastioihin, joissa ei ole biojätekeräystä, pätee sama sääntö kuin poltettavan jätteen astioihin.

 

36 § Jäteastian tyhjennyksen keskeytys

Keskeytys jäteastian tyhjennyksessä, joka on alle kolme kalenterikuukautta, ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) sellaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on kolmea kalenterikuukautta pidempi, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta.

Keskeytyksestä on ilmoitettava hyvissä ajoin jäteviranomaiselle, vähintään kolme viikkoa ennen keskeytystä.

Keskeytys edellyttää aina, että kiinteistö on käyttämätön.

Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.

 

§ 37 Jätevesilietteiden tyhjennyksen keskeytys

Vaati hakemusta Vaasan seudun jätelautakunnalle,
jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena. Keskeytyksen aikana kiinteistöllä ei ole sallittua asua tai viettää aikaa. Kiinteistön on oltava
asumaton vähintään vuoden ajan.

 

38 § Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely eli omien ja/tai lähellä sijaitsevien kiinteistöjen asumisessa syntyvien lietteiden hygienisointi peltolevitystä varten

Vaatii ilmoituksen tekemisen Vaasan seudun jätelautakunnalle toiminnan aloittamisesta sekä lopettamisesta.
- liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle
- käsitellään vain omia tai lähellä sijaitsevien kiinteistöjen lietteitä esimerkiksi kalkkistabiloimalla
- käytössä asianmukainen imu- ja levityskalusto
- lietteen pH tarkistetaan käsittelyn yhteydessä
- ei levitystä pohjavesialueille
- ei levitystä nurmelle
Tarkemmat ohjeet hygienisoinnista ja peltojen soveltuvuudesta: maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/11 muutoksin 12/12 ja 7/13. Ohjeet levityskaudesta: valtioneuvoston asetus 931/2000.

 

38 § Pienpuhdistamon tai vastaavan jätevesien käsittelyjärjestelmän lietteen käsittely omalla kiinteistöllä

Asiasta tulee tehdä ilmoitus Vaasan seudun jätelautakunnalle. Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu esimerkiksi laitepuhdistamoon, jossa ylijäämäliete poistetaan
järjestelmästä muulla tavoin kuin loka-autolla (suodattimet, lietepussit), tulee liete käsitellä jätehuoltomääräysten mukaan. Vaasan seudun jätelautakunta voi kieltää lietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli asiassa on toimittu jätehuolto-määräysten tai ympäristönsuojelulain vastaisesti.

 

39 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yli 1000 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on lisäksi esitettävä jätehuoltosuunnitelma kunnan ympäristön-suojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.