Vaasan seudun jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunnan johtosääntö

 

1 § Toimialue

Vaasan seudun jätelautakunta hoitaa kunnille jätelainsäädännön mukaan kuuluvat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät sekä jätehuollon muut kehitys- ja seurantatehtävät kulloinkin voimassa olevan yhteisen jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteisen lautakunnan toimialue kattaa kokonaisuudessaan kaikki kulloinkin voimassa olevan yhteisen jätelautakunnan yhteistyösopimuksen sopijakunnat.

2 § Isäntäkunta

Vaasan kaupunki on isäntäkunta ja vastaa jätelautakunnan hallinnosta.

3 § Lautakunnan kokoonpano

Isäntäkunnan valtuusto asettaa yhteisen jätelautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaasan kaupunki valitsee yhteiseen jätelautakuntaan viisi jäsentä, Mustasaaren kunta kaksi jäsentä ja muut sopijakunnat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti ja Vöyri kukin yhden jäsenen. Kukin kunta valitsee jokaiselle jäsenelleen henkilökohtaisen varajäsenen. Isäntäkunnan valtuusto valitsee lautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheen- ja varapuheenjohtajuus ovat kiertäviä Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välillä niin, että isäntäkunnan valtuuston toimikauden ensimmäisellä puoliskolla puheenjohtaja edustaa Mustasaaren kuntaa ja varapuheenjohtaja Vaasan kaupunkia. Isäntäkunnan valtuuston toimikauden toisella puoliskolla puheenjohtaja edustaa Vaasan kaupunkia ja varapuheenjohtaja Mustasaaren kuntaa. Isäntäkunnan on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, on isäntäkunnalla oikeus pyytää viimeksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset täyttävä jäsen. Isäntäkunnan on huolehdittava, että jäsenet on nimetty viimeistään toimikauden alkaessa.

4 § Lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjat

Kokousmenettelystä määrätään Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan määräämä isäntäkunnan alaisessa viranhaltijaorganisaatiossa työskentelevä henkilö. Lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään nähtävinä kaikissa sopijakunnissa kuntalain 63 ja 77 §:n mukaisesti.

5 § Esittely lautakunnassa

Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään isäntäkunnan kaupungininsinöörin esittelystä siihen saakka kunnes jätehuoltopäällikön virka on täytetty. Jos esittelijä on estynyt tai esteellinen esittelemään asian, asian esittelee hänen sijaisensa.

6 § Hallinto

Jätelautakunnassa sovelletaan isäntäkunnan hallintosääntöä, palkkiosääntöä ja muita hallinnollisten rutiinien, henkilöstöpolitiikan ja tilintarkastuksen johtosääntöjä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa tämän johtosäännön kanssa.

7 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen. Lautakunta huolehtii tehtävistä yhteistyössä alueen kuntien ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Lautakunnalle kuuluu kuntien jätepolitiikan kehittäminen edelleen. Lautakunnan tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon kuljetusrekisteriä. Lautakunnalla on oikeus hankkia kuljetusrekisteriin tietoja kunnilta ja muilta viranomaisilta sekä jätelain nojalla jätteenkuljettajilta. Lautakunta hoitaa edellä mainittujen ja alla olevan 8 §:n tehtävien lisäksi myös muut vastaavat lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Mikäli jätelainsäädäntö muuttuu, hoitaa lautakunta kunnalle säädetyt tässä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaisesti. Lautakunta seuraa jätelainsäädännön sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan, ja huolehtii tarpeellisesta tiedottamisesta säännöksistä yhteistyössä muiden viranomaisten ja sopijakuntien omistaman yhtiön kanssa.

8 § Päätösvalta

Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan jätelain mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä, kuten: 1) Päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jäte on toimitettava 2) Päätökset järjestetystä jätteenkuljetuksesta 3) Päätökset jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä 4) Päätökset kunnan jätehuoltomääräysten hyväksymisestä 5) Päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta 6) Päätökset jätetaksan hyväksymisestä 7) Päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta 8) Päätökset jätemaksumuistutusten käsittelystä 9) Päätökset jätemaksun kohtuullistamisesta 10) Päätökset jätehuollon palvelutasosta Lautakunnalla on oikeus siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittäjälle tai muille isäntäkunnan palveluksessa oleville viranhaltijoille lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

9 § Yhteistyövelvoite

Lautakunnan on toimittava yhteistyössä kuntien, ympäristöviranomaisten ja sopijakuntien omistaman yhtiön kanssa.

10 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Sopimukset ja muut lautakunnan päätösten mukaisesti laadittavat asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 11 § Muut määräykset Tätä johtosääntöä sovelletaan ennen isäntäkunnan muita johtosääntöjä. Tämä johtosääntö tulee voimaan, kun isäntäkunnan valtuuston tämän johtosäännön hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman 10.3.2014.