Vaasan seudun jätelautakunta

Kompostointianomus - Liete

Vaasan seudun jätehuoltomääräysten mukaan § 38, jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi on mahdollista, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 50 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 100 litraa vuodessa.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja jätehuoltomääräysten 38 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Eri jätevesi käsittely- tai välivarastointijärjestelmät

Umpisäiliö - suljettu säiliö, jäteveden välivarastoimiseen. Umpisäiliö tyhjennetään loka-autolla.

Pienpuhdistamo - osista rakennettu tai tehdasrakenteinen. Osassa laitteista liete poistetaan loka-autolla, toisissa malleissa liete menee kompostoitavaan lietepussiin. 

Saostussäiliö - esikäsittelyjärjestelmä jolla erotaan kiintoaineet vedestä. Koostuu yleensä useammasta askeleesta. Vesi johdetaan eteenpäin joko maaperäkäsittelyyn tai pienpuhdistamoon. 

Fosforisuodatin - voidaan asentaa maaperäpuhdistamon jälkeen mikäli puhdistusvaatimukset edellyttävät.

Harmaavesisuodatin - harmaa vesi puhdistus (vesi ei sisällä virtsaa tai ulostetta). Puhdistaminen tapahtuu erilaisilla suodatusmateriaaleilla esim. kivi tai turve. 

 

Hakijan tiedot

Tiedot kiinteistöstä

Tietoa käsittelyjärjestelmästä

Lietteenkäsittely kiinteistöllä