Vasaregionens avfallsnämnd

Förseningar i faktureringen hos Stormossen

21.12.2023

Efter att Stormossen först i oktober har erhållit tömningsuppgifterna från avfallsnämndens transportregister har faktureringen enligt taxan kommit igång kraftigt försenad pga. väntan på domstolsavgöranden. Vasa förvaltningsdomstol förkastade 30.5.2023 besväret som gällde avfallsnämndens beslut om överlåtande av tömningsuppgifterna till Stormossen. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärsrätt i ärendet med sitt avgörande 3.10.2023. Vasa förvaltningsdomstol förkastade 6.9.2023 även besväret gällande avfallstaxan.

Ekoavgiften för andra, tredje och fjärde kvartalet i år gällande fastigheter med 1-4 bostäder faktureras undantagsvis försenad i första hand i samband med faktureringen av behandlingsavgiften för brännbart avfall.

Gå till "Nyheter"