Vasaregionens avfallsnämnd
  • Ändringar i avfallshanteringen 2023

    13.03.2023

    Faktureringen gällande brännbart avfall och ekoavgiften ändras Själva tömningarna av avfallskärlen för brännbart avfall fortsätter som tidigare – du bestämmer själv vilket avfallstransportbolag som tömmer kärlet. Däremot ändras faktureringen så att Stormossen fakturerar behandlingsavgiften för det brännbara avfallet fr.o.m. 1.1.2023. Första fakturan får du i april för perioden 1.1 – 31.3.2023. Avfallstransportörerna fortsätter som tidigare att fakturera transporten av brännbart avfall själva, om de inte har avtalat med Stormossen om att Stormossen också fakturerar för transporten. Behandlingsavgiften för lika stora kärl är i fortsättningen lika för alla. Detta garanterar en likvärdig och jämlik behandling för invånarna. Ekoavgiften ingår i samma faktura I fakturan med behandlingsavgiften för brännbart avfall från Stormossen, kommer också ekoavgiften att finnas. Ekoavgiften faktureras till hushåll och fritidsbostäder på Stormossens verksamhetsområde. Med ekoavgiften finansieras bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning. Ekoavgiften kommer från och med 1.1.2023 att faktureras fyra gånger per år. Nytt är också att ekoavgiften bestäms bostadsvis och inte enligt antalet invånare i bostaden. Närmare uppgifter om avfallsavgifterna och grunderna för avgifterna finns i avfallstaxan som du hittar på Vasaregionens avfallsnämnds hemsida: www.avfall.fi -> Taxa. Ändringar i sorteringen av avfall vid fastigheterna Fr.o.m. 1.10.2023 skall bioavfall sorteras separat vid de flesta fastigheter inom Stormossens verksamhetsområde. Vi informerar närmare om detta i ett informationsbrev till berörda hushåll samt i Stormossens kundtidning som utkommer i slutet av april. Information finns även på Stormossens hemsida www.stormossen.fi.

    Läs mera