Ansökan om jordbrukslägenhets egen behandling av slam från boende

 

Slam från den egna slambrunnen samt två grannar kan spridas på den egna åkern ifall slammet kalkstabiliseras. Detta bör meddlelas till avfallsnämnden.

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten där slammet behandlas

System för hanteringen av avloppsvattnet

Slammets ursprung (Vasaregionens avfallshanteringsföreskrifter kap 8 § 38 )

Information om fastigheter varifrån slammet kommer

Uppgifter om åkerområdet där slam från boende sprids

Uppgifter om metoden för hantering och spridning av slammet