Vasaregionens avfallsnämnd

Komposteringsansökan - Slam

Enligt Vasaregionens avfallshanteringsbestämmelser § 38, ska egen behandling av avloppsvattenslam ska alltid meddelas avfallshanteringsmyndigheten skriftligen på förhand.

Kompostering är möjlig om slammängden som uppkommer är liten och dess behandling på fastigheten inte förorsakar fara eller skada för miljön eller hälsan. Slammängden anses vara liten, om mängden som uppkommer är mindre än 50 liter per tömningsgång och mindre än 100 liter per år.

Torrtoalettavfall, sällskapsdjurs exkrementer och i § 38 i dessa föreskrifter avsett slam från små reningsverk får komposteras endast i en för detta planerad sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är så konstruerad att skadedjur inte kommer åt den och att lakvatten inte rinner ner i marken. Kompostbehållaren ska skötas enligt anvisningarna och den ska hållas i ändamålsenligt skick. Komposteringstiden för avföringsbaserat avfall är minst ett år.

Olika modeller för avloppsvatten rening eller mellanlagring

Sluten behållare - sluten uppsamlingsbehållare var vatten och slam mellanlagras. Den slutna behållaren töms med sugbil.

Litet reningsverk - byggd på plats av moduler eller fabrikstillverkat. En del modeller töms med sugbil, i andra modeller samlas överskottsslammet i en slampåse som går att kompostera.

Sedimenteringsbehållare - ett förbehandlingssystem var fasta substanser avskiljs från vattnet. Består vanligen av flera olika steg. Vattnet leds vidare till antingen en markbädd eller ett minireningsverk.  

Fosforfilter - kan installeras efter en markbädd ifall det finns krav på att vattnet skall renas ytterligare. 

Gråvattenfilter - Rening av grå vatten (vatten som inte innehåller urin eller avföring). Rening sker genom olika filtermaterial som t.ex. sten eller torv.  

 

 

 

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten

Uppgifter om behandlingsystemet

Slambehandling på fastigheten